قصيدة عاشت الأسامى – للشاعر مينا مجدى

قصيدة عاشت الأسامى – للشاعر مينا مجدى
تذكاراُ لقداسة البابا شنودة الثالث

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.